Organizacja sieci szkół

Ustalając plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka, a także określając granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy, Rada Gminy podjęła uchwałę zgodnie z zasadami uregulowanymi w art. 39 ust. 1-3 Prawo oświatowe w myśl, których sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.

Stypendium socjalne dla uczniów

Świadczenia o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium szkolne może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych - dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach sportowych, informatycznych, artystycznych oraz innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „zielonej/białej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową czy uczestniczeniem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych (...)


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych:

Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z obowiązku zapisanego w ustawie - Prawo oświatowe, gdzie art. 11 ust. 7 zobowiązuje do sporządzenia za rok ubiegły sprawozdania przedstawiającego stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. Informacja zawiera również analizę dotyczącą formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwa w szkole.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z Gminy Kazimierza Wielka, jest
zbiorczym zestawieniem, które obrazuje:

 •  stan organizacji szkół podstawowych oraz wychowania przedszkolnego.
 •  stan bazy lokalowej, w tym urządzeń rekreacyjno-sportowych
 •  stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne
 •  strukturę zatrudnienia
 •  poziom nauczania, w tym wyniki z egzaminu ósmoklasistów, promocję uczniów,
  frekwencję uczniów na zajęciach szkolnych, udział wychowanków w konkursach oraz
  liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych ,
  logopedycznych czy nauczaniu indywidualnym.

ZAKRES JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH:

ZEAS realizuje zadania oświatowe w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługę finansową, kadrowo-płacową, organizacyjną i administracyjną dla jednostek obsługiwanych:

 • Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej,
 • Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej,
 • Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach,
 • Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie
 • Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej,
 • Publicznego Żłobka Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej

Do zadań ZEAS należy w szczególności:

 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej.
 • Kompleksowa realizacja zadań z zakresu kadr i płac.
 • Prowadzenie spraw w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Obsługa wypłat stypendiów oraz wyprawek szkolnych dla uczniów Gminy Kazimierza.
 • Prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem należących do Gminy Kazimierza Wielka zadań dotyczących Systemu Informacji Oświatowej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkującą na terenie Gminy Kazimierza Wielka.
 • Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Gminie Kazimierza Wielka.
 • Sporządzanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 • Prowadzenia ewidencji żłobków, klubów dziecięcych i wykazu dziennych opiekunów.

 • Termin załatwienia:

  Decyzja do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

  Termin odwoławczy:

  Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Termin odwoławczy:

  Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  INFORMACJE DODATKOWE

  a) dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka;
  b) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
  c) informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu
  się o pomoc de minimis:

  - dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

  d) ważna zmiana w ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, obowiązująca od 1 września 2019 r., zgodnie z którą pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

  - w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami
  wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

  - w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u
  pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy.

   

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.) zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, informujemy, że:

  Postanowienia klauzuli od 1 - 7.

  1.    Administratorem danych osobowych jest Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: biuro@data-protect.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  2.    Państwa dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyłącznie w celu:

  a) przyznania świadczenia socjalnego, 
  b) dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  c)
  realizacji celów rachunkowych,
  d) realizacji celów podatkowych. 

  3.    Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

  4.    Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych pozyskanych celem realizacji postanowień ustawy o ZFŚS oraz niniejszego Regulaminu otrzymują upoważnienie od Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej do przetwarzania pozyskanych danych osobowych. 

  5.   Osoby, o których mowa w ust. 4 są obowiązane do zachowania pozyskanych danych osobowych w tajemnicy. 

  6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  7.  Odmowa udostępnienia danych osobowych pracodawcy / administratorowi jest równoznaczna z odmową wsparcia z ZFŚS.

  Postanowienia klauzuli od 8 - 11.

  8.    Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa:

  a)  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

  b) podmiotom współpracującym w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, a zwłaszcza dostawcom usług: księgowych, prawnych, doradczych oraz wspierających dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

  9.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że w celu dochodzenie roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane. 

  10.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  b) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  11.    Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

  Podstawa Prawna

  a) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
  c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  d) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
  e) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; g) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

  Dokumenty do pobrania

  Poniżej zamieszczona została wszelka dokumentacja z zakresu dofinansowania młodocianych pracowników. Każdy z dokumentów posiada w format (.PDF) i jest możliwy do pobrania po kliknięciu w obszar objęty tytułem dokumentu.
  Aby wypełnić wniosek - kliknij w odpowiednie pole z nazwą wybranego dokumentu, a następnie wydrukuj go.

  TOP
  Skip to content