Dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

INFORMACJA

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dokumenty od wnioskodawcy:

1) Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2) Załączniki do wniosku:
a) dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, prowadzącą praktyczną naukę zawodu, kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych w konkretnym zawodzie (kopie świadectw, dyplomów);
b) w przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy - zaświadczenie potwierdzające stosunek zatrudnienia łączący instruktora praktycznej nauki zawodu z pracodawcą;
c) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
d) kopia dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika;
e) kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki);
f) oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem;


g) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
h) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
i) oświadczenie pracodawcy o kosztach poniesionych w związku z prowadzeniem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika;
j) oświadczenie o braku naruszeń przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tylko w czasie stanu epidemii);
k) inne dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na uprawnienie pracodawcy;

Uwaga: Kopie dokumentów pracodawca powinien potwierdzić obustronnie za zgodność z oryginałem.

Kwota dofinansowania:

-W przypadku nauki zawodu do 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia);

-10 000 zł w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku nauki zawodu rozpoczętej po 31 sierpnia 2019 r.)

-W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy
do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin załatwienia:

Decyzja do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Termin odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJE DODATKOWE

a) dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Kazimierza Wielka;
b) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
c) informacje dotyczące wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc de minimis:

- dofinansowanie otrzymane z OHP po 30.06.2014 r. stanowi pomoc de minimis i nie należy go wykazywać w części D formularza (w tabeli na stronie 5). Jeżeli tabela pozostaje pusta, nie wypełnia się również pkt 1-8 na str. 6.

d) ważna zmiana w ustawie z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, obowiązująca od 1 września 2019 r., zgodnie z którą pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u
pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy.

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Postanowienia klauzuli od 1 - 4.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej (Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, tel.: 41 352 21 45)

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@data-protect.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zdaniu egzaminu zawodowego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Postanowienia klauzuli od 5-8.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych niepodlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia oochronie danych osobowych.

Podstawa Prawna

a) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
d) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
e) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; g) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczona została wszelka dokumentacja z zakresu dofinansowania młodocianych pracowników. Każdy z dokumentów posiada w format (.PDF) i jest możliwy do pobrania po kliknięciu w obszar objęty tytułem dokumentu.
Aby wypełnić wniosek - kliknij w odpowiednie pole z nazwą wybranego dokumentu, a następnie wydrukuj go.

TOP
Skip to content