FUNDUSZ ZDROWOTNY

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela środki finansowe w wysokości 0,3% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wszystkich szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierza Wielka tworzą fundusz zdrowotny, przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Gminy Kazimierza Wielka. Pomoc może być przyznana w szczególności na pokrycie kosztów specjalistycznego leczenia, zakup leków, sfinansowania badań, konsultacji i wizyt lekarskich, hospitalizacji, leczenia sanatoryjnego, zabiegów rehabilitacyjnych lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Uprawnionymi do korzystania ze środków funduszu zdrowotnego są zarówno nauczyciele czynni zawodowo, jak również nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.

INFORMACJA

Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie wniosku, który stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu Funduszu Zdrowotnego.

Co należy dołączyć do wniosku?

  • oryginał zaświadczenia od lekarza o ciężkiej lub przewlekłej chorobie nauczyciela, wystawionego nie wcześniej niż w ciągu sześciu miesięcy liczonych do dnia złożenia wniosku;
  • oryginały dowodów potwierdzających poniesione koszty leczenia, wystawione imiennie na nauczyciela – faktury, rachunki;
  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jedną osobę pozostającą z nauczycielem we wspólnym gospodarstwie domowym (z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku).

Wykazane koszty leczenia lub dodatkowo inne dokumenty dotyczące stanu zdrowia lub przebiegu choroby nauczyciela (wystawione nie wcześniej niż w ciągu dwunastu miesięcy liczonych do dnia złożenia wniosku).

Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od przebiegu choroby, wysokości poniesionych kosztów leczenia oraz sytuacji materialnej nauczyciela.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.) zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, informujemy, że:

Postanowienia klauzuli od 1 - 7.

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: biuro@data-protect.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) w celu przeprowadzenia procedury przyznawania świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną:
a) przyznania świadczenia zdrowotnego,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) realizacji celów rachunkowych,

3. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), nauczyciela.

4.  Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych pozyskanych celem realizacji postanowień przyznawania świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną otrzymują upoważnienie od Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej do przetwarzania pozyskanych danych osobowych.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4 są obowiązane do zachowania pozyskanych danych osobowych w tajemnicy.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
art.6
ust.1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) rozporządzenia w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 t.j.), Uchwała Nr XVIII/128/2007 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami funduszu. W przypadku przekazania z własnej inicjatywy danych osobowych innych niż wymagane, ich przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit.a) rozporządzenia.

7.  Odmowa udostępnienia danych osobowych pracodawcy / administratorowi jest równoznaczna z odmową wsparcia pieniężnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.

Postanowienia klauzuli od 8 - 11.

8. Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa:

a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

b) podmiotom współpracującym w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, a zwłaszcza dostawcom usług: księgowych, prawnych, doradczych oraz wspierających dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

9.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że w celu dochodzenie roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżejwymienionych okresów dane są usuwane.

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie podlegajązautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczona została wszelka dokumentacja z zakresu pomocy zdrowotnej, tj. wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, regulamin funduszu zdrowotnego oraz uchwała Rady Miejskiej. Każdy z dokumentów posiada w format .PDF i jest możliwy do pobrania po kliknięciu w obszar objęty tytułem dokumentu.
Aby wypełnić wniosek - kliknij w odpowiednie pole z nazwą wybranego dokumentu, a następnie wydrukuj go.
TOP
Skip to content