Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W pierwszej kolejności świadczenia przysługują osobom uprawnionym:

 • znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej tzn. osiągających niski dochód netto, u których wystąpiła nagła nieprzewidziana sytuacja losowa;
 • samotnie prowadzącym gospodarstwo domowe i osiągającym wraz z dodatkowymi przysporzeniami niski dochód;
 • wychowującym samotnie dzieci;
 • mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej kosztownej opieki;

INFORMACJA

Osoby uprawnione zamierzające korzystać ze środków Funduszu, co najmniej raz w roku (tj. do 31 marca) składają oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 Regulaminu ZFŚS. Pracownicy zatrudnieni po 31 marca danego roku składają ww. oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem.

Klauzula informacyjna dla członków ZFŚS

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.) zwanego dalej rozporządzeniem oraz przepisów prawa krajowego, informujemy, że:

Postanowienia klauzuli od 1 - 7.

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: biuro@data-protect.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2.    Państwa dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyłącznie w celu:

a) przyznania świadczenia socjalnego, 
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c)
realizacji celów rachunkowych,
d) realizacji celów podatkowych. 

3.    Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

4.    Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych pozyskanych celem realizacji postanowień ustawy o ZFŚS oraz niniejszego Regulaminu otrzymują upoważnienie od Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej do przetwarzania pozyskanych danych osobowych. 

5.   Osoby, o których mowa w ust. 4 są obowiązane do zachowania pozyskanych danych osobowych w tajemnicy. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7.  Odmowa udostępnienia danych osobowych pracodawcy / administratorowi jest równoznaczna z odmową wsparcia z ZFŚS.

Postanowienia klauzuli od 8 - 11.

8.    Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa:

a)  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) podmiotom współpracującym w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, a zwłaszcza dostawcom usług: księgowych, prawnych, doradczych oraz wspierających dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.

9.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że w celu dochodzenie roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane. 

10.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

b) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11.    Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


Sytuacja życiowa, rodzinna i materialna członków rodziny

Do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej członków rodziny zalicza się
wszelkie dochody netto oraz przychody i przysporzenia niepodlegające opodatkowaniu, tj. dochody z tytułu: umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, renty, emerytury, diety radnych, świadczenia przedemerytalnego, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych, dochody z najmu, dzierżawy, gospodarstwa rolnego obliczane wg ha przeliczeniowych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz alimenty, stypendia, świadczenia rodzinne, świadczenia z programu 500 plus, zasiłki i inne świadczenia i dochody mające istotny wpływ na sytuację materialną i życiową. Od wykazanych w oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dochodów i przysporzeń nie należy odejmować zobowiązań takich jak: spłata rat kredytu, pożyczki, składek członkowskich itp.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się uprawnionego oraz wszystkie osoby zamieszkujące wspólnie z nim i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Świadczenia socjalne z funduszu są przyznawane na wniosek osób uprawnionych stanowiący załącznik nr 3 Regulaminu ZFŚS i nie mają charakteru roszczeniowego.

Czym są dochody netto?

Przez dochody netto rozumie się przychód pomniejszony o:

 • koszty uzyskania przychodu,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne,
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • oraz powiększony o zwrot podatku z urzędu skarbowego.

Gdzie składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej?

 • osobiście u Pracodawcy,
 • w ZOEAPSIP w zamkniętej kopercie z opisem „wniosek/oświadczenie do celów ZFŚS”,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w dwóch kopertach, z czego druga jest zamknięta
 • i opisana „wniosek/oświadczenie do celów ZFŚS”).

Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczone zostały - Wniosek o udzielenie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Aby pobrać poszczególny dokument w formacie (.PDF), kliknij w obszar z nazwą wybranego dokumentu.
TOP
Skip to content