Przypominamy o ustawowym obowiązku nauki.

Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
 • informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

W myśl art. 41 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, natomiast gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo Oświatowe rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 15-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Obowiązek rodziców wyjeżdżających wraz z dziećmi do pracy za granicę.

Jeżeli rodzice wyjechali wraz z dziećmi za granicę, a posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Kazimierza Wielka, również podlegają kontroli obowiązku nauki.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, tj. dziecka w wieku do lat 18 mają obowiązek powiadomić gminę na terenie, której dziecko jest zameldowane na pobyt stały) o:

 • wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu za granicą,
 • formie spełniania przez dziecko obowiązku nauki.
 • WAŻNA INFORMACJA

  Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki dziecka.

  Oświadczenie o spełnianiu obowiązku nauki

  W związku z powyższym przypominamy rodzicom/opiekunom prawnym, których dzieci uczęszczają do szkół ponadpodstawowych lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września każdego roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku do 18 lat. Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.
  Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, lub wysłać mailowo skan opatrzony podpisem na adres: zoszk@kazimierzawielka.pl
  TOP
  Skip to content