Pomoc materialna dla uczniów

Świadczenia o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Rodzaj pomocy:

 • Stypendium szkolne – świadczenie okresowe przyznawane uczniowi na czas trwania nauki w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
 • Zasiłek szkolny – ma charakter jednorazowy, przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA?

Świadczenia przyznawane są uczniom, którzy mieszkają na terenie Gminy Kazimierza Wielka do ukończenia kształcenia, niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia.

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Kazimierza Wielka, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej weryfikowanej Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w art. 90d ust. 2 ustawy, w tym w szczególności w: dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach sportowych, informatycznych, artystycznych oraz innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „zielonej/białej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową czy uczestniczeniem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych lub też w innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę;

 • pomocy rzeczowej lub całkowitego bądź częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym;

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności koszty zakwaterowania, dojazdu, opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.
 • Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek:
    1) pełnoletniego ucznia (wniosek składa samodzielnie);
    2) rodziców / opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego;
    3) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń;

  Co należy dołączyć do wniosku?

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia, a w szczególności:

  • zaświadczenia/ oświadczenia o zarobkach;
  • zaświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy;
  • odcinki renty, emerytury / Decyzja KRUS; ZUS, lub wypłat alimentów;
  • decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych,
   świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych;
  • zaświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego
   z prowadzonej działalności gospodarczej;
  • zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
   z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia;
  • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej;
  • zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie
   i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

  Wnioskodawca zobowiązany jest do:

  • Posiadania oryginałów imiennych: faktur, rachunków, biletów miesięcznych, kwitariuszy oraz innych dowodów potwierdzających celowość poniesionych wydatków i przedstawienia ich na każdorazowe żądanie organu przyznającego stypendium;
  • Informowania organu stypendialnego o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (np.: podjęcie lub utrata zatrudnienia, zmiana adresu, zaprzestanie przez ucznia uczęszczania do szkoły),

  Ważne informacje:

  Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kościuszki 12, pokój 305 w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wniosek złożony po upływie w/w terminów, musi zawierać uzasadnienie niezachowania powyższych terminów.

  Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustalenia przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

  Świadczenie z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego polegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Całkowita lub częściowa refundacja poniesionych wydatków odbywa się, na podstawie przedstawionego oświadczenia, iż otrzymane środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym wymienionego we wniosku ucznia.

  Przyznanie zasiłku szkolnego:

  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) zamieszkałemu na terenie Gminy Kazimierza Wielka, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego.

  Zasiłek szkolny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na wniosek:

  1. Pełnoletniego ucznia (wniosek składa samodzielnie);
  2. rodziców, lub opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego;
  3. dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

  Zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego obejmują w szczególności:

  • Śmierć jednego lub obojga rodziców (opiekuna prawnego);
  • Klęskę żywiołową;
  • Ciężką chorobę członka rodziny, która wymaga
   ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych;
  • Braku środków do życia w związku z utratą pracy
   przez oboje rodziców/prawnych opiekunów;
  • Nagłej choroby ucznia;
  • Pożar lub wypadek w wyniku którego nastąpiło
   zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia
   niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia;
  • Inne zdarzenie losowe, mające negatywny wpływ
   na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.

  Co należy dołączyć do wniosku?

  Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów. Takimi dokumentami mogą być np. odpis skrócony aktu zgonu, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie z Policji, Straży Pożarnej. Należy również dołączyć zaświadczenie potwierdzające realizację obowiązku szkolnego/nauki ucznia ubiegającego się o przyznanie zasiłku szkolnego.

  Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, na wniosek, który należy złożyć w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej, ul. T. Kościuszki 12, pokój 305, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

  Formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
  na terenie Gminy Kazimierza Wielka
  załączony wraz z wnioskiem
  i oświadczeniem do powyższej informacji.

  Załączniki do pobrania

  Poniżej zamieszczone zostały pliki niezbędne dla uzyskania powyższych świadczeń socjalnych, tj. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego, oświadczenie wnioskodawcy dot. przyznania stypendium oraz regulamin udzielania pomocy materialnej. Każdy z dokumentów posiada format (.PDF) Aby pobrać, kliknij w obszar dokumentu.
  TOP
  Skip to content