Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej

PREV
NEXT

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej realizuje zadania oświatowe w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, kadrowo-płacowej, organizacyjnej i administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej.

Zeas jest jednostką organizacyjną Gminy Kazimierza Wielka, nie posiadającą osobowości prawnej, działający w formie jednostki budżetowej, w szczególności na podstawie:

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela środki finansowe w wysokości 0,3% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wszystkich szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Kazimierza Wielka tworzą fundusz zdrowotny, przeznaczony na pomoc zdrowotną dla... (Kliknij, aby przeczytać więcej.)

Przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określa Regulamin...
(Kliknij, aby przeczytać więcej.)

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników... (Kliknij, aby przeczytać więcej.)

Stypendium socjalne dla uczniów

Świadczenia o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium szkolne może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych - dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach sportowych, informatycznych, artystycznych oraz innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „zielonej/białej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową czy uczestniczeniem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych (...)


Obowiązek nauki
oraz obowiązek rodziców wyjeżdżających z dziećmi za granicę.

Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku (...)

Informacja o stanie
realizacji zadań oświatowych:

Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z obowiązku zapisanego w ustawie - Prawo oświatowe, gdzie art. 11 ust. 7 zobowiązuje do sporządzenia za rok ubiegły sprawozdania przedstawiającego stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. Informacja zawiera również analizę dotyczącą formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwa w szkole.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z Gminy Kazimierza Wielka, jest zbiorczym zestawieniem, które obrazuje:

 • stan organizacji szkół podstawowych oraz wychowania przedszkolnego;
 • stan bazy lokalowej, w tym urządzeń rekreacyjno-sportowych;
 • stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne;
 • strukturę zatrudnienia;
 • poziom nauczania, w tym wyniki z egzaminu ósmoklasistów, promocję uczniów, frekwencję uczniów na zajęciach szkolnych, udział wychowanków w konkursach oraz liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych czy nauczaniu indywidualnym.

Wnioski, oświadczenia
- druki do pobrania

Szukasz oświadczenia, wniosku, bądź innego dokumentu? Wszystkie niezbędne pliki zostały zamieszczone w zakładce "Druki do pobrania". Aby wejść w zakładkę, należy wybrać ją w menu na górze strony. W zakładce znajdziesz pliki w formacie (.PDF) z zakresu pomocy zdrowotnej, pomocy materialnej, kadr, płac, oświaty kasy zapomogo-pożyczkowej oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Aby przejść bezpośrednio do strony - kliknij w przycisk poniżej.

Zadania Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej:

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej, zwany w skrócie „ZEAS” jest jednostką organizacyjną Gminy Kazimierza Wielka, nie posiadającą osobowości prawnej, działający w formie jednostki budżetowej.

Do zadań ZEAS należy w szczególności:

 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej.
 • Kompleksowa realizacja zadań z zakresu kadr i płac.
 • Prowadzenie spraw w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Obsługa wypłat stypendiów oraz wyprawek szkolnych dla uczniów Gminy Kazimierza.
 • Prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem należących do Gminy Kazimierza Wielka zadań dotyczących Systemu Informacji Oświatowej.
 • Prowadzenie spraw dotyczących kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkującą na terenie Gminy Kazimierza Wielka.
 • Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Gminie Kazimierza Wielka.
 • Sporządzanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kazimierza Wielka.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 • Prowadzenie ewidencji żłobków, klubów dziecięcych i wykazu dziennych opiekunów.

 • ZAKRES JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH:

  ZEAS realizuje zadania oświatowe w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługę finansową, kadrowo-płacową, organizacyjną i administracyjną dla jednostek obsługiwanych:

  • Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej,
  • Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej,
  • Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach,
  • Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie
  • Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej,
  • Publicznego Żłobka Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej

  Biuletyn Informacji Publicznej
  Klauzula informacyjna BIP

  Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.) zwanego dalej RODO oraz (...)

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej (ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka).

  Odwiedź stronę
  Gminy Kazimierza Wielka

  Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej

  jest jednostką organizacyjną Gminy Kazimierza Wielka, nie posiadającą osobowości prawnej, działający w formie jednostki budżetowej, w szczególności na podstawie:

 • Uchwały Nr XXXV/233/2016 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2016 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej Gminy Kazimierza Wielka Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej jako jednostki obsługującej, określenia jednostek obsługiwanych oraz określenia zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, Uchwały Nr XVII/122/2019 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostki organizacyjnej Gminy Kazimierza Wielka Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej jako jednostki obsługującej, określenia jednostek obsługiwanych oraz określenia zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, Uchwały Nr XXI/148/2019 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostki organizacyjnej Gminy Kazimierza Wielka Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej jako jednostki obsługującej, określenia jednostek obsługiwanych oraz określenia zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.),

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.);

 • Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1047 z późn.zm.);

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915 z późn.zm.);

 • Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.);

 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn.zm.);

 • Statutu zespołu / Regulaminu organizacyjnego

 • Innych regulaminów i instrukcji wewnętrznych.

 • TOP
  Skip to content