Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. (...)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu budowanie wśród dzieci nawyków czytelniczych oraz wzmocnienie ich aktywności czytelniczej poprzez zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych, w tym zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Podczas wycieczki w 2022 r. uczniowie szkoły zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki (...)

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” ma na celu zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci (...)

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób interesujący, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach  rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” szkoły, dla których gmina Kazimierza Wielka jest organem prowadzącym otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej - 116 100 zł
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej - 86 400 zł
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach - 30 000 zł
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie - 70 000 zł
  Łączna wartość Wsparcia dla Gminy Kazimierza Wielka to kwota 302 500,00 zł

  Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania.

  W ramach otrzymanych środków szkoły dokonają zakupu wyposażenia w terminie do 31.08.2022 r.
 • w ramach
  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”


  ma na celu zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci: nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

  W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” Gmina Kazimierza Wielka otrzymała dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości:

  DOFINANSOWANIE: 35 000 zł
  WKŁAD WŁASNY GMINY KAZIMIERZA WIELKA: 8 750 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 43 750 zł


  Z przeznaczeniem na doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie w materiały i sprzęt wspomagający specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi, które wymagają specjalistycznego podejścia w kształceniu, umożliwiłą wdrażanie nowych form i metod nauczania oraz efektywniejsze planowanie procesu lekcyjnego dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

  W związku z realizacją programu zakupiono:
 • Monitor Samsung Flip 2 65”
 • Sprzęt komputerowy (mikrofon logopedyczny, laptopy, tablety) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii i oprogramowania
 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
 • Szkolenia z TIK
 • Programy multimedialne.
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu budowanie wśród dzieci nawyków czytelniczych oraz wzmocnienie ich aktywności czytelniczej poprzez zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych, w tym zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

  W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Gmina Kazimierza Wielka otrzymała wsparcie finansowe dla szkół na:

 • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami;
 • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla bibliotek);
 • realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo).

 • Łączna wysokość przyznanej dotacji w naborze na 2022 rok wynosi 28 000,00 zł
  Łączna wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego: 7 000,00 zł
  Łączny całkowity koszt realizacji zadania: 35 000,00 zł


 • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej
  Całkowity koszt 15 000,00 zł
  Kwota dofinansowania z budżetu państwa 12 000,00 zł
  Kwota wkładu własnego 3 000,00 zł.
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej
  Całkowity koszt 15 000,00 zł
  Kwota dofinansowania z budżetu państwa 12 000,00 zł
  Kwota wkładu własnego 3 000,00 zł.
 • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach
  Całkowity koszt 5 000,00 zł
  Kwota dofinansowania z budżetu państwa 4 000,00 zł
  Kwota wkładu własnego 1 000,00 zł.
 • Gmina Kazimierza Wielka otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022 na realizację wycieczki szkolnej dla klas IV-VIII.

  Dofinansowanie otrzymała 1 szkoła podstawowa z terenu gminy Kazimierza Wielka tj. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie.


  Kwota przyznanych przez Ministra środków wynosi ogółem 15.000,00 zł.

  Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

  Podczas wycieczki w 2022 r. uczniowie szkoły zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Pole Bitwy na Westerplatte, Gdańsk, pomorskie
 • Największe osiągnięcia polskiej nauki, ORP Dar Pomorza, Oddział Nar. Muzeum Morskiego, Gdynia, pomorskie
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Muzeum Rybołówstwa w Helu, Oddział Narodowego Muzeum Morskiego, Hel, pomorskie
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Muzeum Zamkowe w Malborku , Malbork, pomorskie
 • Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, Miejsce Objawienia Matki Bożej , Gietrzwałd, warmińsko-mazurskie
 • Kultura i dziedzictwo narodowe, Grunwald - Pole Bitwy, Grunwald, warmińsko-mazurskie

  Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra, Gmina Kazimierza Wielka musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20% całkowitego kosztu wycieczki.
 • TOP
  Skip to content